Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

GOSPODARENJE OTPADOM

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:

 1. sprječavanje nastanka otpada,
 2. priprema za ponovnu uporabu,
 3. recikliranje,
 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i
 5. zbrinjavanje otpada.

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i/ili načina koji bi mogli štetiti okolišu, a posebice kako bi se izbjeglo:

 • rizik onečišćenja: mora, voda, tla i zraka,
 • pojava buke,
 • pojava neugodnih mirisa,
 • ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,
 • štetan utjecaj na područja kulturnopovijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti,
 • nastajanje eksplozije ili požara.

Gospodarenje otpadom se temelji na uvažavanju opće­prihvaćenihnačela zaštite okoliša, uređenih posebnim propisima, poš­tivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvaža­vanju znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske prakse, a osobito na sljedećim načelima:

 • onečišćivač plaća – posjednik otpada snosi sve troškove preventivnih mjera i mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim od prerade otpada te je financijski odgovoran za provedbu preventivnih i sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad,
 • odgovornost proizvođača – proizvođač proizvoda od koje­ga otpad potječe odgovoran je za odabir rješenja najprihvatljivijeg za okoliš prema svojstvima proizvoda i tehnologiji proizvodnje, uključujući vijek trajanja proizvoda i uporabu najbolje dostupne tehnologije,
 • blizina – oporaba i/ili zbrinjavanje otpada treba se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš.
Skip to content