Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Cjenik dodatnih usluga

Usluga rada radnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Rad radnika na raznim poslovima sat 60,00
Usluga razvrstavanja nerazvrstanog otpada m3 40,00
Usluga vaganja kom 30,00
Izrada dokumentacije za otpad kom 10,00

Usluga rada vozila i strojeva

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Rad lakog dostavnog vozila sat 90,00
Rad teretnog vozila nosivosti do 3,5t sat 250,00
Rad specijalnog vozila – “autopodizača” sat 460,00
Rad specijalnog vozila – “grajfera” sat 500,00
Rad specijalnog multifunkcionalnog vozila sat 590,00
Rad specijalnog vozila – smećara do 8m3 sat 270,00
Rad specijalnog vozila – smećara do 18m3 sat 400,00

Usluga najma spremnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Najam spremnika 80, 120 i 240 litara dan 5,00
Najam spremnika 1100 litara dan 22,00
Najam spremnika 5000 i 7000 litara dan 140,00
Najam press kontejnera 10 m3 dan 200,00

Usluga odvoza miješanog komunalnog otpada na zahtjev korisnika (20 03 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Odvoz i zbrinjavanje rasutog miješanog komunalnog otpada m3 350,00
Odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada t 600,00
Pražnjenje spremnika 80 litara kom 28,00
Pražnjenje spremnika 120 litara kom 42,00
Pražnjenje spremnika 240 litara kom 84,00
Pražnjenje spremnika 1100 litara kom 385,00
Pražnjenje spremnika 5000 litara kom 1.750,00
Pražnjenje spremnika 7000 litara kom 2.450,00
Odvoz press kontejnera 10m3 (koeficijent volumena 1,5) kom 5.250,00

Dodatna kartica za evidenciju korištenja “otpadomjera” za miješani komunalni otpad

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Kupnja evidencijske kartice za korištenje “otpadomjera” kom 30,00

Usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada i drva (20 03 07, 20 01 38, 20 02 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada i drva (20 01 38, 20 03 07) m3 200,00
Odvoz i zbrinjavanje grana i bio otpada iz vrtova (20 02 01) m3 10,00

Usluga zbrinjavanja neopasnog građevinskog otpada (17 09 04)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Zbrinjavanje građevinskog neopasnog otpada (17 09 04) t 400,00

Usluga prikupljanja i zbrinjavanja ostalih vrsta otpada

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Staklo i staklena ambalaža (20 01 02, 15 01 07) m3 40,00
Plastika i plastična ambalaža (20 01 39, 15 01 02) m3 40,00
Papir, karton i kartonska ambalaža(15 01 01, 20 01 01) m3 40,00
Sve cijene u ovom cjeniku su izražene u kunama bez PDV-a. Na sve usluge se zaračunava PDV od 25%.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 14. ožujka 2022. godine.

U slučaju, da korisnik usluge naruči dodatni odvoz miješenog komunalnog otpada izvan Plana primopredaje kojeg donosi davatelj usluge smatra se odvoz otpada po pozivu.
Usluge se mogu naručiti na www.modroizeleno.hr ili na email: operativa@zelenoimodro.hr.

Cjenik dodatnih usluga

Skip to content