Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Cjenik dodatnih usluga

Usluga rada radnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Rad radnika na raznim poslovima sat 60,00

Usluga rada vozila i strojeva

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Rad specijalnog vozila – smećara sat 500,00
Rad specijalnog vozila – autopodizača sat 500,00
Rad specijalnog vozila – “grajfera” sat 600,00

Usluga najma spremnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Najam spremnika 240 litara dan 5,00
Najam spremnika 1100 litara dan 20,00
Najam spremnika 5000 litara dan 100,00
Najam spremnika 7000 litara dan 150,00

Usluga odvoza otpada po pozivu

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Odvoz preuzetog građevinskog otpada m3 400,00
Odvoz preuzetog komunalnog, glomaznog i zelenog otpada m3 200,00
Odvoz spremnika 7000 litara kom 1050,00
Odvoz spremnika 5000 litara kom 750,00
Odvoz spremnika 1100 litara kom 165,00
Odvoz spremnika 240 litara kom 32,00
Odvoz spremnika 120 litara kom 18,00
Odvoz spremnika 80 litara kom 12,00

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a

Na uslugu odvoza otpada po pozivu zaračunava se PDV od 13%, a na ostale usluge se zaračunava PDV od 25%.
U slučaju, da korisnik usluge naruči dodatni odvoz miješenog komunalnog otpada izvan Plana primopredaje kojeg donosi davatelj usluge smatra se odvoz otpada po pozivu.
Usluge se mogu naručiti na www.modroizeleno.hr ili na email: operativa@zelenoimodro.hr.

Cjenik se primjenjuje od 01. lipnja 2019. godine.