Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela

Cjenik dodatnih usluga

Usluga rada radnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Rad radnika na raznim poslovima sat 60,00
Usluga razvrstavanja nerazvrstanog otpada m3 100,00

Usluga rada vozila i strojeva

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Rad lakog dostavnog vozila sat 100,00
Rad teretnog vozila nosivosti do 3,5t sat 250,00
Rad specijalnog multifunkcionalnog vozila sat 400,00
Rad specijalnog vozila – smećara sat 500,00
Rad specijalnog vozila – autopodizača sat 500,00
Rad specijalnog vozila – “grajfera” sat 600,00

Usluga najma spremnika

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Najam spremnika 80, 120 i 240 litara dan 2,00
Najam spremnika 1100 litara dan 10,00
Najam spremnika 5000 i 7000 litara dan 20,00
Najam press kontejnera 10 m3 dan 50,00

Usluga odvoza miješanog komunalnog otpada na zahtjev korisnika (20 03 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Odvoz i zbrinjavanje rasutog miješanog komunalnog otpada m3 300,00
Odvoz spremnika 7000 litara kom 2100,00
Odvoz spremnika 5000 litara kom 1500,00
Odvoz press kontejnera 10m3 kom 8000,00
Pražnjenje spremnika 1100 litara kom 300,00
Pražnjenje spremnika 240 litara kom 72,00
Pražnjenje spremnika 120 litara kom 36,00
Pražnjenje spremnika 80 litara kom 24,00

Usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada i drva (20 03 07, 20 01 38, 20 02 01)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada i drva (20 01 38, 20 03 07) m3 350,00
Odvoz i zbrinjavanje grana i bio otpada iz vrtova (20 02 01) m3 650,00

Usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada i drva (17 09 04)

Vrsta usluge Jed. mjere Cijena
Odvoz i zbrinjavanje građevinskog neopasnog otpada (17 09 04) t 450,00
Sve cijene u ovom cjeniku su izražene u kunama bez PDV-a. Na sve usluge se zaračunava PDV od 25%.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. veljače 2020. godine.

U slučaju, da korisnik usluge naruči dodatni odvoz miješenog komunalnog otpada izvan Plana primopredaje kojeg donosi davatelj usluge smatra se odvoz otpada po pozivu.
Usluge se mogu naručiti na www.modroizeleno.hr ili na email: operativa@zelenoimodro.hr.
Skip to content