Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti grada Kaštela | Rad sa strankama Ponedjeljak – Petak: 08:00 – 14:00

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je:
Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15)

Pristup informaciji omogućuje se:
1. pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne
2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije
  • davanjem informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva službeniku za informiranje na temelju kojeg je službenik obvezan omogućiti pristup informaciji podnositelju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pisani zahtjev sadrži:

  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • Podaci koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • Ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili naziv pravne osobe i njeno sjedište

Službenik za informiranje je Sandra Plećaš
Adresa: Cesta pape Ivana Pavla II. 404, 21217 Kaštel Štafilić
E-mail: kadrovska@zelenoimodro.hr
Telefon: 021/652-145
Fax: 075 802 483
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati

Preuzmite obrasce:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtijev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Ostali dokumenti:
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Skip to content